Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Saki Solutions. Op elke offerte en factuur wordt verwezen naar deze voorwaarden. Door ondertekening van de offerte of de aanvaarding/betaling van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien uitdrukkelijk overeengekomen en vermeld in de overeenkomst.

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1. De door Saki Solutions gemaakte offertes zijn geldig gedurende 60 dagen, daarna hebben zij louter een informatieve waarde.

2.2. Alle vermelde prijzen zijn prijzen inclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de (op)levering of nadien, vallen ten laste van de klant.

2.3. De offerte is enkel van toepassing op de opdracht zoals aangegeven en brengt geen enkele verbintenis voor toekomstige opdrachten met zich mee.

2.4. Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekenen van de offerte door de klant.

Artikel 3. Termijnen en meerwerk

3.1. De door Saki Solutions opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.2. Indien met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Aanvullende opdrachten en diensten vallen buiten de overeenkomst en worden automatisch aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3.3. De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

 • uitbreiding of wijziging van de oorspronkelijke opdracht nadat deze door de opdrachtgever is goedgekeurd;
 • eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die bij het aangaan van de overeenkomst niet of niet duidelijk aan Saki Solutions kenbaar zijn gemaakt;
 • gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Saki Solutions in redelijkheid niet waren te voorzien of waarop Saki Solutions weinig of geen invloed kan uitoefenen;
 • tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1. Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

4.2. Tenzij anders vermeld op de factuur is een betalingstermijn van 30 dagen van toepassing.

4.3. Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden.

4.4. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt Saki Solutions zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De klant kan zich in dit geval niet beroepen op schadevergoedingen.

4.5. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest worden toegepast van 12% per jaar op het totale factuurbedrag.

4.6. Wanneer één of meerdere betalingen niet geregeld worden binnen de 15 dagen na vervaldag zal hierdoor van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding ontstaan waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12% met een minimum van €50. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag.

4.7. Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt Saki Solutions het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.

Artikel 5. Overige bepalingen

5.1. Zowel Saki Solutions als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bijv. e-mail) als bewijsmiddel.

5.2. Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking.

5.3. Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de klant. De informatie die Saki Solutions hierover verstrekt is louter indicatief.

5.4. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst tussen Saki Solutions en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Saki Solutions.

5.5. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het kanton Oostende en het gerechtelijk arrondissement Oostende.

Aanvullende voorwaarden i.v.m. infrastructuur en diensten

Artikel 1. Gebruikersvoorwaarden

1.1. De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

1.2. De klant mag geen processen of handelingen toepassen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Saki Solutions en/of klanten van Saki Solutions hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

1.3. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen, …

1.4. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via om het even welke hostingdienst aangeboden door Saki Solutions. Indien dergelijke praktijken vastgesteld worden, kan onmiddellijk en zonder enig recht op schadevergoeding overgegaan worden tot stopzetting van de dienstverlening in kwestie.

1.6. Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaardt worden door Saki Solutions. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragend, vulgair, racistisch getint, etnisch onverantwoord, discriminerend of ander tot deze noemer behorend materiaal.

1.7. Het verzenden van ongewenste massa e-mail (Spam – Unsolicited Commerce E-mail) via de server of een e-mailadres dat beheerd wordt door Saki Solutions is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als dergelijke e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op de server. Bij vaststelling van activiteiten die ingaan tegen de wetgeving rond commerciële e-mails zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.

1.8. Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van Saki Solutions als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:

 • gebruik te maken van onze server voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden, waaronder virussen, trojan horses, enz.;
 • denial-of-service attacks te lanceren op deze server of voor het lanceren van DoS attacks op andere servers;
 • software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijv. CPU gebruik, geheugengebruik, netwerkbronnen, … Bij een dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van het verbruik, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbaren normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven zal de betrokken account afgesloten worden zonder verdere verwittiging;
 • poortscans te lanceren op onze servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is, bijvoorbeeld in het kader van een security audit;
 • de diensten te gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van Saki Solutions.

1.9. Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. Saki Solutions zal bij vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van de volgende sancties:

 • de dienstverlening naar de betrokken klant voor onbepaalde tijd stopzetten;
 • de dienstverlening naar de betrokken klant definitief beëindigen;
 • additionele kosten en boetes aanrekenen;
 • de betreffende inhoud verwijderen;
 • alle stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

Artikel 2. Websites en internetprojecten

2.1. Saki Solutions kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Saki Solutions ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor de informatie die door Saki Solutions zelf op de site werd geplaatst als voor informatie afkomstig van de gebruikers (bijv. via een content management systeem).

2.2. Saki Solutions biedt de websites uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze online te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. Saki Solutions kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

2.3. Saki Solutions is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Saki Solutions oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Saki Solutions de gegevens goedkeurt die deze sites bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Saki Solutions en de eigenaars van deze sites.

2.4. In geval de klant materiaal op de door Saki Solutions ontwikkelde website plaatst of aan Saki Solutions aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals oa. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz…).

2.5. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met opname van het project in de portfolio van Saki Solutions.

Artikel 3. Hosting en domeinnamen

3.1. Voor diensten met betrekking tot hosting en domeinnamen garandeert Saki Solutions een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van Saki Solutions vallen.

3.2. Domeinregistratie – De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. Saki Solutions biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de domeinnaam nog beschikbaar is. Wat de .be-domeinnamen betreft verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw, te raadplegen op www.dns.be.

3.3. Webhosting, e-mail, beveiliging – Saki Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die de voorziene beveiliging proberen te omzeilen. Saki Solutions voorziet een veilige omgeving voor deze diensten, gebruik makend van een firewall en een beveiligde omgeving